Vyhlásenie ochrany osobných údajov (GDPR)

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNCH ÚDAJOV PRE E-SHOP

akujeme za dôveru a vobu vyuívasluby a produkty e-shopu www.muranskesklo.com . Vaa dôvera je pre nás ková a preto dbáme na to, aby sme vetky Vae osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnmi právnymi predpismi a najvyššími tandardmi v tejto oblasti.

Tieto Pravidlá ochrany osobnch údajov, pripravené s ohadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickch osôb pri spracúvaní osobnch údajov a o vonom pohybe takchto údajov (alej len „Nariadenie“) a zároves ohadom na zákon . 18/2018 Z. z. o ochrane osobnch údajov a o zmene a doplnení niektorch zákonov (alej len „Zákon“) objasujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním naich sluieb a produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje pouívame a chránime.

1. Kto sme a nae kontaktné údaje (PREVÁDZKOVATE)

MaBiche s.r.o., so sídlom Azovská 4, 040 11 Koice, IO: 52 516 181, DI: 2121048820, zapísaná v ORSR OS Koice I, odd sro, vl.íslo: 46732/V je prevádzkovateom vo vzahu k osobnm údajom svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov.

Snaili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané o najjednoduchie a boli pre kadého zrozumitené. Ak vak máte aj po ich preítaní otázky, tkajúce sa ochrany osobnch údajov v naej spolonosti, alebo máte iné súvisiace podnety, obráte sa prosím na prostredníctvom e- mailu na shop@muranskesklo.com, alebo písomne na adrese spolonosti. Obálku oznate nápisom „podnet Ochrana osobnch údajov“.

2. Ktoré údaje spracúvame

Nespracúvame osobnitné kategórie osobnch údajov. Spracúvame iba obyajné osobné informácie alebo anonymné online informácie, od naich zákazníkov alebo o naich zákazníkoch v minimálnom monom rozsahu a poda toho, ktoré sluby alebo produkty vyuívajú, a to najmä nasledovné osobné údaje v tchto úeloch:

Informácie potrebné pre vybavenie objednávky
Spracúvame o na
ich zákazníkoch bené osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky fyzickch osôb v eshope (ako napríklad meno, priezvisko, adresu, telefonickkontakt a emailovkontakt zákazníka)

Marketingová komunikácia
Na ú
ely komunikácie so svojimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi zhromažďujeme bené osobné údaje, ich základné identifikané a kontaktné údaje ohadom zasielania informanch materiálov o produktoch a slubách (ako napríklad meno, priezvisko, emailovkontakt zákazníka)

Reklamácie
Spracúvame o na
ich zákazníkoch bené osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie reklamácie tovaru nakúpeného v naom e-shope(ako napríklad meno, priezvisko, adresu, telefonickkontakt a emailovkontakt zákazníka)

Webstránka a jej formuláre
Na
a spolonoszískava bené osobné údaje potencionálnych zákazníkov z naich webovch stránok. Prostredníctvom registrácie alebo vyplnením záujmu o konkrétnu slubu si môe zákazník objednatovary, produkty a sluby naej spolonosti, alebo posladopypo informáciách. Zoznam webovch stránok spolonosti: www.muranskesklo.com

Analytika online správania návtevníkov naich stránok

page1image4252879056 page1image4252879360 page1image4252879664

Poskytovate, v niektorch situáciách aj násprostredkovatepouíva v rámci zvyovania kvality sluieb a personalizácie ponuky zber anonymnch údajov a pre úely svojej prezentácie aj súbory cookies. Nevyhnutné cookies sú potrebné na zobrazenie a beh webovej stránke a nieje vyadovan-nutnVásúhlas. Ostatné, nie nevyhnutné cookies, ktorch úelom je anonymné sledovanie návtevnosti a správania uívateov naich webovch stránok (napr. analytické a marketingové ) sa budú aktivovaiba po Vaom súhlase.

3. Ako údaje pouívame

Osobné údaje naich zákazníkov zhromažďujeme a vyuívame v súlade s platnmi právnymi predpismi na viacero úelov, a to najmä:

 • v súvislosti a na základe plnenia uzatvorenej zmluvy a poskytnutia sluby i dodania objednaného produktu, najmä na úel jednoznanej identifikácie, správy a fakturácie a zabezpeenia predzmluvnch rokovaní s potenciálnymi zákazníkmi. Poskytnutie osobnch údajov je v tomto prípade zmluvnou povinnosou a ich neposkytnutie by nám znemonilo uzavriezmluvu so zákazníkom;

 • v súvislosti a na základe naich oprávnench záujmov, najmä na zabezpeenie a monitorovanie tandardne vysokej kvality nami poskytovanch sluieb a produktov a tm na zabezpeenie Vaej spokojnosti, ako aj preukazovanie, uplatovanie a obhajobu naich práv a nárokov;

 • v súvislosti a na základe naich oprávnench záujmov, najmä na zabezpeenie efektívnej vnútornej administratívy osobnch údajov zákazníkov

 • v súvislosti so zasielaním obchodnch a marketingovch ponúk zákazníkom, na základe naich oprávnench záujmov, ktormi je dosiahnutie základného úelu podnikateskej innosti – rentability poskytovanch sluieb a predávanch produktov, priom len vaka tmto ponukám máte monosdozvediesa o uitonch novinkách o naich slubách a produktoch; a

 • na základe vslovného súhlasu zákazníka udeleného nám na úel bližšie uvedenv samotnom znení súhlasu.

  Ako záruku dodriavania naich záväzkov sme zárovezabezpeili, e osobné údaje budú pouité vhradne na stanovenel alebo na zákonna zluitenel, priom tieto pravidlá sa aplikujú na kadz uvedench úelov. Osobné údaje zákazníkov nezverejujeme.

  V rámci spracúvania osobnch údajov prevádzkovateom spracúvame osobné údaje vrámci EÚ.

  V prípade spracúvania osobnch údajov naimi sprostredkovatemi môe dochádzak ich prenosu vrámci EÚ, prípadne do krajín mimo územie Európskej Únie so zaruenou a primeranou úrovou ochrany, v zmysle l. 45 nariadenia. (napr. násprostredkovatee-shopu môe spracúvaosobné údaje v databázach e-shopu v datacentrách v Spojench tátoch Americkch, ktoré spadajú pod tzv. “Privacy Shield” dohovor o bezpenom prenose osobnch údajov z EÚ do USA)

  Automatizované rozhodovanie a profilovanie

  Z naej strany Prevádzkovatea nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle lánku 22 GDPR

  4. Ako údaje zdieame

  Osobné údaje zákazníkov zdieame vdy len spôsobom akm nám to právne predpisy umožňujú a na základe prís- lunch zmlúv zabezpeujúcich primeranú ochranu osobnch údajov.

  4.1 Nai sprostredkovateia

Osobné údaje zdieame s tmito subjektami:
1. Hosting e-shop platformy: WooCommerce
2. Hosting domény : Websupport s.r.o.
3. Cloudové úlo
isko: Google Inc.
4. Ú
tovná spolonos: Ledger s.r.o.
5. Prepravná spolo
nos(Slovenská pota, kuriérske spolonosti, Zásielkova) 6. Marketingová spolonos: Mailchimp, Zavomat

Osobné údaje zdieame v závislosti od konkrétnych okolností a úelu na základe (i) Váho súhlasu, (ii) naich oprávnench záujmov – rentability sluieb a (iii) oprávnench záujmov na efektívnu vnútornú administratívu zákazníkov

4.4 Iní príjemcovia

Osobné údaje zdieame s právnickmi a fyzickmi osobami, tátnymi orgánmi a verejnmi intitúciami, ak sme v dobrej viere presvedení o tom, e prístup k takmto informáciám, ich pouitie, uchovávanie alebo sprístupne- nie je primerane nevyhnutné na:
Dodranie prísluného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútitenú iadosť štátnej

správy,
Uplatnenie príslunch zmluvnch podmienok vrátane preetrenia ich moného poruenia, Postup zameranna rieenie podvodu, technickch akostí i bezpenostnch incidentov, Ochranu pred pokodením práv, majetku alebo bezpenosti naej spolonosti, naich

zákazníkov alebo verejnosti, tak ako to vyadujú alebo dovoujú právne predpisy.
V
dy dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného úelu spracúvania.

5. Ako môete nakladas Vaimi údajmi
Ako ná
zákazník a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovao nakladaní s Vaimi osobnmi údajmi. Uplatninižšie uvedené práva môete (i) osobne v sídle spolonosti, (ii) elektronicky e-mailom na info@muranskesklo.com, alebo (iii) aj písomne na adresu sídla spolonosti.

Budeme sa Vám snaiodpovedať čo najskôr, vdy Vám vak odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vaej iadosti. V prípade pochybnosti o Vaej totonosti Vás môeme poiada, o dodatoné overenie Vaej totonosti.

Platné právne predpisy a Nariadenie resp. Zákon Vám zabezpeujú najmä:

a) Právo na prístup
Máte právo od nás po
adovapotvrdenie o tom, i sa spracúvajú Vae osobné údaje, a pokiatomu tak je, získakópiu tchto údajov a dodatoné informácie vyplvajúce z l. 15 Nariadenia resp § 21 Zákona. V prípade, e o Vás získavame veké mnostvo údajov, môeme od Vás poadova, aby ste peci kovali svoju poiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebuje, aby ste nám ich zmenu oznámili
o najskôr ako nastane. V prípade, e o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo poadovaich opravu.

c) Právo na vmaz
Ak budú naplnené podmienky
lánku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môete poadovavmaz Vaich osob- nch údajov. O vmaz preto môete iadanapríklad ak ste odvolali Vásúhlas so spracúvaním a neexistuje inprávny základ spracúvania, alebo v prípade, e Vae osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul úel, na ktorsme Vae osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za inm kompatibilnm úelom. Vae údaje vak nevymaeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania

page3image4272436496

Ak budú naplnené podmienky lánku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môete od nás poadova, aby sme obmedzili spracúvanie Vaich osobnch údajov. O obmedzenie preto môete iadanapríklad, poas toho ako namietate správnosspracúvanch údajov alebo v prípade, e je spracúvanie nezákonné a Vy si neeláte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené poas toho ako si uplatníte Vae práva. Vae údaje naalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e) Právo na prenosnos
Ak je spracúvanie zaloené na Vaom súhlase alebo vykonávané za úelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zárovevykonávané automatizovanmi prostriedkami, máte právo od nás obdraVae osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bene pouívanom strojovo itatenom formáte. Ak o to budete mazáujem a bude to technicky moné, Vae osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateovi.
Toto právo nebude mo
né uplatnina spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verej- nom záujme alebo pri vkone verejnej moci.

f) Právo namietavoi spracúvaniu
Ak spracúvame Va
e osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri vkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaje spracúvanie vykonávané na základe naich oprávnench záujmov i oprávnench záujmov tretej strany, máte právo namietavoi takémuto spracúvaniu. Na základe Vaej námiet- ky spracúvanie osobnch údajov obmedzíme a pokianepreukáeme závané oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevaujú nad Vaimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naalej spracúvanebudeme a Vae osobné údaje zmaeme.
Máte právo kedyko
vek namietaproti spracúvaniu osobnch údajov na úely priameho marketingu, vrátane pro lovania v rozsahu, v akom súvisí s takmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vae osobné údaje una tento úel spracúvanebudeme.

g) Právo podasanos
Ak sa domnievate, e spracúvanie Vaich osobnch údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podasanosna jeden z príslunch dozornch orgánov, najmä v lenskom táte Váho obvyklého pobytu, miesta vkonu práce alebo v miesta údajného poruenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozornm orgánom Úrad pre ochranu osobnch údajov, so sídlom: Hraniná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

h) Právo odvolasúhlas
Ak je spracúvanie Va
ich osobnch údajov zaloené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykovek odvola. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na uvykonané spracúvanie.
Ak sa kedyko
vek neskôr rozhodnete, e máte záujem opätovne dostávaod nás obchodné a marketingové ponuky o naich produktoch a slubách, svoj odvolansúhlas (respektíve podanú námietku) môete kedykovek znovu udeli, a to ktoroukovek vyššie uvedenou formou kontaktu.

6. Odkiamáme Vae údaje
Osobné údaje, ktoré o zákazníkoch spracúvame získavame v prvom rade priamo od na
ich zákazníkov. Tieto pritom môeme od zákazníkov získavapriamo.

7. Ako dlho a kde údaje uchovávame
Osobné údaje zákazníkov uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od dôvodu spracúvania. Vo v
eobecnosti platí, e osobné údaje spracúvame:
a) na základe súhlasu - po dobu v súhlase v
slovne uvedenú alebo do jeho odvolania;
b) z dôvodu plnenia na
ich zákonnch povinností i moností - po dobu vyadovanú príslunm zákonom;
c) z dôvodu plnenia zmluvy - po dobu plnenia zmluvy,
i trvania predzmluvnch rokovaní;
d) z dôvodu oprávnen
ch záujmov – po dobu plnenia zmluvy, resp. do namietnutia spracúvania;

8. Prechodné ustanovenia o spracúvaní osobnch údajov po 25. 5. 2018

Dávame do pozornosti, e Vae osobné údaje získané a spracúvané na marketingové úely do 25.5.2018 budeme po tomto dátume a v súlade s tmto úelom spracúvaaj naalej. Spracúvanie budeme uskutočňovana základe náho oprávneného záujmu - priamy marketing, resp. rentabilita poskytovanch sluieb a predávanch produktov. Naa spolonosVás na úel priameho marketingu môe kontaktovapísomne, elektronickou potou, telefonicky, prostredníctvom automatického volacieho systému i inou dostupnou formou. Voi takémuto spracúvaniu máte poda bodu 5 f) tchto pravidiel garantované právo namieta.

9. Zmeny tchto pravidiel
Znenie t
chto pravidiel sme oprávnení z asu na as zmeni, najmä za úelom zapracovania legislatívnych zmien, i zmien úelu a prostriedkov spracúvania. Vae práva vyplvajúce z tchto pravidiel alebo príslunch právnych predpisov vak neobmedzíme. V prípade, e dôjde k zmenám pravidiel spôsobilm ovplyvniVae práva, vhodnm spôsobom Vás nato s dostatonm predstihom upozorníme.

10. Zaväzujeme sa prijavhodné technické a organizané opatrenia k zabezpeeniu osobnch údajov, aby nedolo k neoprávnenému prístupu k tmto údajom alebo k ich strate. Prevádzkovateprehlasuje, e k osobnm údajom budú maprístup len oprávnené osoby povinné zachovávamlanlivoso osobnch údajoch. Prevádzkovateprijal technické opatrenia k zabezpeeniu dátovch úloísk a osobnm údajom evidovanm v listinnej podobe.

Späť do obchodu